Dvojjazyčný česko-anglický scénář pro Age of Empires II: Bilingual English & Czech scenario for Age of Empires II:

Válka o Prsten War of the Ring

Vyzkoušejte si roli Froda a jeho druhů v prostředí legendární strategické hry! Take on the role of Frodo and his fellows in the legendary strategy game!

Příběh Story

Příběh z velké části kopíruje knižní předlohu Pána prstenů, nicméně skýtá poměrně dost prostoru pro vlastní rozhodování. Hráč nemá k dispozici žádné vesničany, ovládá pouze Froda a jeho druhy. Úkolem je během omezeného času zničit Prsten; jak to uděláte a nakolik při tom zamícháte osudy světa, je na Vás.

The story largely follows the Lord of the Rings books, but there is plenty of room to make your own decisions. The player has no villagers at his disposal, he controls only Frodo and his fellows. The goal is to destroy the Ring in a limited amount of time; how you do this, and how much you shuffle the fate of the world in the process, is up to you.

Čeká na Vás devět nazgûlů, armáda Mrtvých, vypočítavý Saruman, nevyzpytatelný Boromir, šišlavý Glum, umbarští korzáři, a také dvě překvapení (easter eggy), z nichž jedno nabídne vysvětlení dlouho diskutované tolkienovské záhady :-)

You can expect nine Nazgûl, an army of the Dead, calculating Saruman, unpredictable Boromir, lisping Gollum, the Umbar corsairs, and two easter eggs, one of which will offer an explanation of a long-discussed Tolkien mystery :-)

Kromě Společenstva vystupuje ve hře sedm hráčů ovládaných počítačem: elfové, Gondor, Rohan, hobiti, Mordor, Harad a Saruman.

Besides the Fellowship, the game features seven computer-controlled players: Elves, Gondor, Rohan, Hobbits, Mordor, Harad, and Saruman.

Mapa Map

Nakolik to bylo možné, dodržuje mapa měřítka i zeměpisné reálie konce Třetího věku. V zájmu lepší přehlednosti a vyplnění prostoru nicméně byla uměle „roztažena“ v severojižním směru asi o 40 %.

As far as possible, the map adheres to the scale and geographical realities of the end of the Third Age. However, in the interests of better clarity and space filling, it has been artificially “stretched” in the north-south direction by about 40%.

Najdete zde například Barad-dûr, Dol Amroth, Esgaroth, Hobitín, Hůrku, Lórien, Minas Tirith, Roklinku, Šedé přístavy, Umbar a Železný pas; v náznacích také připomínky starých časů: Annúminas, Fornost, Tharbad či Větrov. Uzda fantazie byla popuštěna pouze v málo zmapovaných končinách na východě (Rhûn) a jihu (Harad).

You can find here, for example, Barad-dûr, Bree, Dol Amroth, Esgaroth, Grey Havens, Hobbiton, Isengard, Lórien, Minas Tirith, Rivendell, or Umbar; there are also reminders of the old days like Annúminas, Fornost, Tharbad and Weathertop. The imagination has been unleashed only in the little-documented areas in the east (Rhûn) and south (Harad).

Herní video Gameplay Video

Ke stažení Download

Ke stažení je pouze scénář, samotnou hru (Age of Empires II: The Conquerors) si musíte zakoupit. Podporovaná je původní hra, její bezplatné vylepšení UserPatch i verze pro Steam (HD Edition), třebaže podpora jednotlivých verzí má svá omezení, viz přehled níže. Nejlepší herní zážitek nabízí verze pro UserPatch, který vřele doporučuji, protože zavádí do původní hry vysoké rozlišení a další užitečné funkce při zachování kompatibility. Verze Definitive Edition není podporována, protože zavádí nekompatibilní změny; scénář lze načíst, ale s chybami a bez zvuku.

Only the scenario is available for download, the game itself (Age of Empires II: The Conquerors) must be purchased. The original game, its free UserPatch upgrade and the Steam version (HD Edition) are all supported, although support for each version has its limitations, see the overview below. The best gaming experience is offered by the version for UserPatch, which I highly recommend as it introduces high resolution and other useful features to the original game while maintaining compatibility. The Definitive Edition is not supported because it introduces incompatible changes; the scenario can be loaded, but with errors and no sound.

Při startu hry se náhodně generují jistá nastavení (například diplomacie), která musejí pro správný průběh dopadnout konkrétním způsobem. Pravděpodobnost spuštění se správným nastavením je menší než 1 %. Z toho důvodu je ke scénáři přiložena také uložená počáteční pozice se správným nastavením. Po zkopírování ji můžete načíst stejně jako vlastní uložené hry.

When the game starts, it randomly generates certain settings (such as diplomacy) that need to turn out in a specific way for the game to run correctly. The probability of starting with the correct settings is less than 1%. For this reason, a saved starting position with the correct settings is also provided with the scenario. After copying it, you can load it just like your own saved games.

Původní CD (verze 1.0–1.0c) Original CD (version 1.0–1.0c)
Poznámky: Notes:
Nefunguje přejmenování řadových jednotek (skřeti a podobně). Může docházet k samovolnému ničení bran Minas Tirith. Renaming of regular units (orcs and the like) does not work. Spontaneous damage to the gates of Minas Tirith may occur.
Kam umístit stažené soubory? Where to put the downloaded files?
 • uložená pozice saved position (.gax):
  ./savegame
 • zvukové soubory sound files (.mp3):
  ./sound/scenario
 • scénář scenario (.scx):
  ./scenario
 • kampaň campaign (.cpx):
  ./campaign
Typické umístění základního adresáře: Typical location of the base directory:
C:/Program Files/Microsoft Games/Age of Empires II
UserPatch (verze 1.4–1.5) UserPatch (version 1.4–1.5)
Poznámky: Notes:
Toto je doporučená, nejlépe fungující a nejdůkladněji testovaná verze. This is the recommended, best working and most carefully tested version.
Kam umístit stažené soubory? Where to put the downloaded files?
 • uložená pozice saved position (.gaz):
  ./savegame
 • zvukové soubory sound files (.mp3):
  ./sound/scenario
 • scénář scenario (.scx):
  ./scenario
 • kampaň campaign (.cpx):
  ./scenario
Typické umístění základního adresáře: Typical location of the base directory:
C:/Program Files/Microsoft Games/Age of Empires II
HD Edition (Steam)
Poznámky: Notes:
Některé jednotky se pohybují trhaně. Some units move jerkily. Používáte-li editor map, je třeba změnit AI skript počítačových hráčů na původní (CD). When using map editor, you need to change the AI script of the computer players to the original one (CD).
Kam umístit stažené soubory? Where to put the downloaded files?
 • uložená pozice saved position (.aoe2spgame):
  ./savegame
 • zvukové soubory sound files (.mp3):
  ./resources/en/sound/scenario
 • scénář scenario (.scx):
  ./resources/_common/scenario
 • kampaň campaign (.cpx):
  ./resources/_common/campaign
Typické umístění základního adresáře: Typical location of the base directory:
C:/Program Files (x86)/Steam/steamapps/common/Age2HD

Poslední změny Last Changes

Verze 2022-02-22 (první vylepšení) Version 2022-02-22 (first update)

Dolaďuje drobné nesrovnalosti a zpřehledňuje příběh. It corrects minor imperfections and makes the story more intelligible.

 • Změny v příběhu: Story changes:
  • Pokud je Aragorn korunován, může hráč sám zapálit majáky. If Aragorn is crowned, the player can light the beacons on his/her own.
  • Přibyla postava Nurweho. A new character was added: Nurwë.
 • Změny v mapě: Map changes:
  • Kamenné mosty v Esgarothu a Lórienu byly nahrazeny dřevěnými (inspirováno úžasným scénářem Lights of Kurishima z dílny Mr Wednesdaye). The stone bridges in Esgaroth and Lórien have been replaced with wooden ones (inspired by the amazing scenario Lights of Kurishima by Mr Wednesday).
  • Několik částí mapy prošlo drobnými opravami poloh (mimo jiné ostrov Tolfalas, Bystrá řeka a hory při jezeře Rhûn). Several parts of the map have undergone minor positional corrections (including the island of Tolfalas, the River Running, and the mountains by the Sea of Rhûn).
  • Z Temného hvozdu zmizely stříbrné smrky, aby byl ještě temnější. The blue spruces have been removed from Mirkwood to make it even darker.
 • Technické změny: Technical changes:
  • Některé akce (povolání Mrtvých, korunovace, vyléčení Théodena) se nyní nedějí automaticky, ale až po kliknutí. Some actions (summoning of the Dead, coronation, curing of Théoden) now do not happen automatically, but only after a click.
  • Rádohrabský přívoz je ovladatelný jen za přítomnosti některé postavy. Bucklebury ferry is only controllable in presence of some character.

Verze 2021-11-11 (oficiální vydání) Version 2021-11-11 (official release)

Rozšiřuje příběh, zavádí angličtinu a opravuje kompatibilitu s původní hrou. Byla zveřejněna na webu Age of Kings Heaven. It expands the story, introduces English and fixes compatibility with the original game. It was published on the Age of Kings Heaven website.

 • Změny v příběhu: Story changes:
  • Příběh byl obohacen o dva bonusové úkoly. Two bonus quests have been added to the story.
  • K prohře nyní stačí porážka Gondoru a Rohanu, na elfech už nezáleží. Defeating Gondor and Rohan is now enough to lose, the Elves no longer matter.
  • Přibyly nové postavy: Smíšek a Pipin, Éowyn, Vrchovci a ještě jeden nazgûl (těch není nikdy dost). New characters have been added: Merry and Pippin, Éowyn, the Dunlandings and one more Nazgûl (there are never enough of them).
  • Armáda Mrtvých vydrží déle, ale nedá se ovládat. The army of the Dead stays around longer, but it cannot be controlled.
  • Galadriel může dát Samovi dárek. Galadriel can give Sam a gift.
 • Změny v mapě: Map changes:
  • Byla doplněna hora Caradhras, říše Dorwinion, jezero Helevorn, řeka Morthonda, Nehlubiny, pláň Nindalf, řeka Sněžná, Záříční blata v Kraji a Zvadlá vřesoviště. Mount Caradhras, the realm of Dorwinion, Lake Helevorn, the river Morthond, Overbourn Marshes in the Shire, the swampland of Nindalf, the Snowbourn River, the Undeeps, and the Withered Heath have been added.
  • Změnila se podoba Esgarothu, Lesní říše v Temném hvozdě, Lórienu, Minas Tirith, Orodruiny a Roklinky. The look of Esgaroth, Lórien, Minas Tirith, Orodruin, Rivendell, and the Woodland Realm in Mirkwood has changed.
  • Pelargir a Annúminas byly posunuty do správných lokací. Pelargir and Annúminas have been moved to the correct locations.
  • Některé řeky byly zneplavněny a tři nekanonické zcela odstraněny. Some rivers have been made unnavigable and three non-canonical ones have been completely removed.
  • Proběhly opravy tvaru pobřeží, zvláště západně od Šedých přístavů. The shape of the coastline has been repaired, particularly west of Grey Havens.
  • Žluté stromy nyní rostou pouze v Lórienu. Yellow trees now grow only in Lórien.
 • Technické změny: Technical changes:
  • Byla přidána anglická lokalizace včetně dabingu. English localization including dubbing has been added.
  • Scénář byl internacionalizován, tedy uzpůsoben pro podporu více jazyků. The scenario has been internationalized, i.e. adapted to support multiple languages.
  • Byla přidána hudba a všechny zvukové soubory přejmenovány. Music has been added and all audio files renamed.
  • Při konci hry (úspěšném i neúspěšném) se zobrazí počet splněných úkolů. At the end of the game (both win and loss), the number of completed objectives is displayed.
  • Volitelné úkoly se zobrazují až pod povinnými. Optional objectives are listed below the mandatory ones.
  • Odhalená místa na mapě po splnění příslušného úkolu zmizí. The revealed locations on the map disappear after completing the corresponding task.
  • Rozcestníky po kliknutí ukazují směry k nejbližším městům. The signposts, when clicked, show directions to the nearest towns.
  • Přibylo několik testovacích režimů, které lze aktivovat v editoru map. Several test modes have been introduced that can be activated in the map editor.
  • Jižané už nebojují, pokud jim zbydou pouze neohrozitelné lodě. The Southrons don’t fight anymore if they are left with only unthreatenable ships.
  • Algoritmus pro Stezky Mrtvých byl přepsán tak, aby fungoval i v původní verzi hry. The algorithm for Paths of the Dead has been rewritten to work in the original version of the game.
  • Bylo opraveno Boromirovo chování při smrti Aragorna nebo Gandalfa. Boromir’s behaviour at the death of Aragorn or Gandalf has been corrected.
  • Bylo opraveno opakované přehrávání zvuku u Raurosu. The repeated audio replay at Rauros has been fixed.
  • Stavba hradeb Gondorem a Rohanem je blokována. The construction of walls by Gondor and Rohan is blocked.

Verze 2019-09-15 (beta) Version 2019-09-15 (beta)

Rozšiřuje příběh a přidává dabing. Byla představena na TolkienConu 2020. It expands the story and adds dubbing. It was presented at Czech TolkienCon 2020.

 • Změny v příběhu: Story changes:
  • Aragorn může být za jistých podmínek korunován králem Gondoru. Under certain conditions, Aragorn can be crowned King of Gondor.
  • Théoden je pod vlivem Sarumana. Théoden is under the spell of Saruman.
  • Přibyla umbarská útočná flotila, další nazgûl a různé nepřátelské hlídky. The Umbar assault fleet, another nazgûl and various enemy patrols were added.
  • Hlavní nepřátelský útok je veden cíleně a koordinovaně, nepřítel může okupovat dobytá města. The main attack of the Enemy is conducted in a targeted and coordinated manner, the Enemy may occupy the conquered cities.
  • Saruman využívá ptačí špehy a může ovládnout Kraj. Saruman uses bird spies and can seize control of the Shire.
  • Boromir už není tak spolehlivý parťák. Boromir’s not such a reliable teammate anymore.
 • Změny v mapě: Map changes:
  • Přibyly Bílé věže, Dol Guldur, ostrůvek Himling, Hnědé země, Komáří močály, Rádovsko, brány u Stezek Mrtvých a Větrov. The White Towers, Dol Guldur, the islet of Himling, the Brown Lands, the Midgewater Marshes, Buckland, the gates of the Paths of the Dead and the Weathertop were added.
  • Fornost a Tharbad byly změněny v ruiny, úprav doznala také Černá brána, Esgaroth a Minas Tirith, most přes Želíz byl nahrazen brodem. Fornost and Tharbad were turned into ruins, the Black Gate, Esgaroth and Minas Tirith were modified, and the bridge over Isen was replaced by a ford.
 • Technické změny: Technical changes:
  • Veškeré zprávy byly namluveny. All messages have been dubbed.
  • Pro některé řadové jednotky byla zavedena tematická jména (například mûmaci a skřeti). Thematic names have been introduced for some rank and file units (e.g. Mûmakil and orcs).

Verze 2014-11-27 (pracovní) Version 2014-11-27 (draft)

Mapa je téměř hotová, i když zatím obsahuje mnoho chyb. The map is almost complete, although it contains many errors. Příběh zahrnuje Frodovu cestu k Hoře osudu a odplutí do Zemí neumírajících, útok Mordoru a povolání Mrtvých. The story covers Frodo’s journey to Mount Doom and sailing to the Undying Lands, the attack of Mordor and summoning of the Dead.

Kontakt Contact

Scénář vytvořil Josef Plch – Timbo <josefplch(šneček)email.cz>, programátor a fanoušek Tolkienova díla, svého času známý také jako Lu-Tze, jenž tímto děkuje za pomoc všem kamarádům, kteří se kdy zapojili do testování. The scenario was created by Josef Plch – Timbo <josefplch(snail)email.cz>, a programmer and fan of Tolkien’s work, formerly known as Lu-Tze, who would like to thank all his friends who ever joined the testing for their help. Pokud objevíte nějakou chybu, budu rád, když mně ji nahlásíte (ačkoli oprava asi chvíli potrvá). If you find any bugs, I’d be glad if you’d report them to me (although it will probably take a while to fix them).

Projekt můžete navštívit také na webu Age of Kings Heaven: You can also visit the project on the Age of Kings Heaven website:
https://aok.heavengames.com/blacksmith/showfile.php?fileid=13793